Wat is het transitie ftk?**

<span class="c3">Wat is de transitie ftk?**</span>

**

Het transitie ftk, oftewel het Financieel Toetsingskader, zijn tijdelijke regels die pensioenfondsen de mogelijkheid bieden om eerder te indexeren en het uitstellen of voorkomen van kortingen tijdens de transitieperiode. Deze regels zijn bedoeld om pensioenfondsen te ondersteunen bij de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel.

**Tussenkop: Deadline voor overbruggingsplan**

Pensioenfondsen die gebruik willen maken van de tijdelijke regels van het transitie ftk moeten voor 1 juli 2024 een overbruggingsplan indienen bij De Nederlandsche Bank (DNB). In dit overbruggingsplan moeten zij aangeven hoe zij van plan zijn om de overgang naar het nieuwe stelsel vorm te geven en welke maatregelen zij zullen nemen om eventuele tekorten op te vangen.

**Tussenkop: Belang van tijdige communicatie met deelnemers**

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) benadrukt het belang van pensioenfondsen om hun deelnemers tijdig en transparant te informeren over het overbruggingsplan. Door open en duidelijk te communiceren over de geplande maatregelen en de mogelijke gevolgen voor de pensioenen, kunnen pensioenfondsen het vertrouwen van hun deelnemers behouden en eventuele onzekerheid wegnemen.

**Tussenkop: Toezicht en handhaving**

DNB zal toezicht houden op de naleving van de regels omtrent het transitie ftk en de ingediende overbruggingsplannen. Pensioenfondsen die niet voldoen aan de gestelde eisen riskeren sancties en mogelijk boetes. Het is daarom van groot belang dat pensioenfondsen de deadline van 1 juli 2024 voor het indienen van het overbruggingsplan in acht nemen en zorgen voor een zorgvuldige en tijdige communicatie met hun deelnemers.